- PROVERBI - fagioli1. A Marradi, seminan fagioli e nascon ladri.
2. In Tirolo si semina fagioli e nascono sbirri.Proverbi Italiani

fagiolo (744)
fagli (224)
fagliela (237)
fai (228)
falce (242)

AVG: 363.3745 (2451)